๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ครบรอบ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

Posted by KwamRak on 10.2012 บทความน่าอ่าน 0 trackback

"สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" พระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหลายประการ ส่วนหนึ่งคือพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ทรงดำรงตำแหน่งองค์สภาชนนีสภาอุณาโลมแดง(สภากาชาดไทย) ทรงสร้างสถานพยาบาล ปัจจุบันคือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสภากาชาดไทย ทรงริเริ่มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้การรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ฯ
 ยูเนสโกประกาศยกย่อง สมเด็จ พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสาธารณสุข

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ดำเนินโครงการประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิก ซึ่งมีความสำคัญในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค เนื่องในวาระครบรอบ (ปีเกิดหรือปีตาย) ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี หรือมากกว่า มีหลักเกณฑ์การพิจ
ารณา คือ 

- บุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของยูเนสโก คือ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน และส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม

ตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษยชาติ ตามอุดมการณ์ ค่านิยม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นสากลขององค์การยูเนสโก ยูเนสโกจะพิจารณารายชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญในการประชุมใหญ่สมัยสามัญ ซึ่งจัดขึ้นทุก ๒ ปี

ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๖ ที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีมติประกาศยกย่อง ๒ คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ได้แก่ 

- สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

- หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมกับบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกอีก ๙๗ รายการ

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ด้านการศึกษา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในการพัฒนามนุษย์ จึงมีพระราชกรณียกิจทั้งด้าน การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนถึงการพระราชทานทุนการศึกษา ทรงเน้นหลักการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี 

การขัดเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมโดยรวม ทั้งยังทรงนำความรู้จากการทรงลงทุนประกอบอาชีพที่โยงใยมาถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่

- การตั้งโรงเย็บผ้า ณ พระที่นั่งทรงธรรมในบริเวณสวนศิวาลัย พระบรมมหาราชวัง 

- การทอผ้า ใน พ.ศ. ๒๔๔๒ พระองค์เริ่มมาประทับแรม ณ พระตำหนักที่ตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อฟื้นฟูพระสุขภาพ ทรงพบว่างานฝีมือทอผ้าในพื้นที่ใกล้เคียง คือ ที่ชุมชนอ่างศิลา และเขาสามมุก มีความงดงาม จึงทรงสนพระทัยและโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหูกทอผ้าพื้นบ้านขึ้น ณ พระตำหนักที่ศรีราชา มีช่างท้องถิ่นเป็นครูสอน ทรงชักชวนพวกแม่บ้านแถวนั้น (ศรีราชา) ให้มาฝึกฝนเรียนรู้ พระองค์เองก็ทรงฝึกฝนด้วย เมื่อเสด็จฯ กลับมาประทับที่พระตำหนักสวนหงส์ วังสวนดุสิต ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองทอเป็นโรงงานขนาดย่อมบริเวณพระตำหนักที่ประทับ

- โรงสีข้าว ทรงตั้งโรงสีข้าว เพื่อรับสีข้าวจากนาของพระองค์เอง ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบริหารจัดการตามศักยภาพความสามารถ โรงสีข้าวของพระองค์จึงมิได้มุ่งในเชิงธุรกิจ แต่เพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิตข้าวที่ได้จากนาส่วนพระองค์เพื่อการบริโภค แล้วจึงนำส่วนที่เหลือไปจำหน่าย และบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงช่วยเกื้อหนุนการรักษาพยาบาลแบบตะวันตกในสังคมไทย รวมทั้งได้พระราชทานความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ผ่านพระราชกรณียกิจด้าน สภากาชาดไทย การก่อตั้งสถานรักษาพยาบาลที่ตำบลศรีราชา (ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปัจจุบัน) ซึ่งปัจจุบันก็คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ โรงพยาบาลศิริราช

ด้านการอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรม สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสนพระทัยและทรงพระปรีชาด้านงานฝีมือเย็บปักถักร้อย และการทอผ้า จนสามารถโยงใยมาถึงการพัฒนาเป็นงานอาชีพในกลุ่มสตรีที่ทรงรู้จัก รวมทั้งข้าราชบริพาร และยังต่อเนื่องมาถึงการศึกษานอกระบบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อนึ่ง แม้การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (learning by doing) จะอยู่ในกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ก็เป็นการพัฒนาเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์แก่สังคมไทย นอกจากนั้นพระองค์ยังเคยมีส่วนร่วมเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมในต่างประเทศด้วย

กล่าวได้ว่า สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นราชนารีแห่งราชวงศ์จักรี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและมวลมนุษยชาติ ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒) 

กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ จะดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในระดับนานาชาติและในประเทศให้ปรากฏแก่ประชาชนชาวไทยทั้งมวล 

ในฐานะที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่สังคมไทยเป็นอเนกประการ ซึ่งมีคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ 

by..@mscs.nu.ac.th

○ Trackback

trackbackURL:http://kwamrak.blog.fc2.com/tb.php/16414-bb328254