[Listen]Seeds of Democracy120854

Posted by KwamRak on 13.2011 [ Listen ] 0 trackback

หากต้องการดาวโหลดเก็บไว้กดที่นี่ Download

[Listen]Seeds of Democracy ประจำวันที่ 05-08-54

Posted by KwamRak on 05.2011 [ Listen ]

หากต้องการดาวโหลดเก็บไว้กดที่นี่ Download

20 7 54 ปัญหาปราสาทพระวิหาร

Posted by KwamRak on 20.2011 [ TV ] - News

Voice TV เปิดบัลลังก์ศาลโลก

Posted by KwamRak on 19.2011 [ TV ] - News

ใบแถลงข่าวศาลโลกว่าด้วยคำตัดสินกรณีพิพาทไทย-กัมพูชา ฉบับภาษาไทย (ไม่เป็นทางการ)

Posted by KwamRak on 19.2011 News

ใบแถลงข่าวศาลโลกว่าด้วยคำตัดสินกรณีพิพาทไทย-กัมพูชา ฉบับภาษาไทย (ไม่เป็นทางการ)

 ใบแถลงข่าวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระบุ มีมติเป็นเอกฉันท์ ปฏิเสธไทยขอยกคำร้องกัมพูชา พร้อมแถลง มีมติ 11 ต่อ 5 ให้พื้นที่พิพาทเป็นเขตปลอดทหาร พร้อมชี้ คำสั่งศาลมีพันธะผูกพันพึงปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ใบแถลงข่าวอย่างไม่เป็นทางการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
คำร้องขอให้ตีความคำตัดสินวันที่ 15 มิถุนายน 2505 ในกรณีเขาพระวิหาร
(ระหว่างกัมพูชาและไทย)
คำร้องขอให้มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว
ศาลพบว่า ทั้งสองฝ่ายต้องถอนกำลังทหารออกจากบริเวณพิพาทโดยทันทีและให้เป็นเขตปลอดกำลังทหาร
โดยห้ามมีกองกำลังทหารในบริเวณดังกล่าวและไม่ให้มีปฏิบัติการทางทหารใด ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

กรุงเฮก- 18 ก.ค. 54 – ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice –ICJ) หน่วยงานหลักทางด้านตุลาการแห่งสหประชาชาติ ตัดสินคำร้องขอให้มีการมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ที่ยื่นโดยประเทศกัมพูชา โดยให้ตีความคำตัดสินของศาลโลกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2505 ในกรณีเกี่ยวกับเขาพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชาและไทย)

โดยเรียงตามลำดับคำสั่ง ศาลตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ปฏิเสธการร้องขอจากฝ่ายไทยให้ยกคำร้องของกัมพูชา

จากนั้น ศาลได้กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ศาลเริ่มโดยการระบุว่า ด้วยมติ 11 ต่อ 5 ทั้งสองฝ่ายควรถอนกองกำลังทหารที่อยู่ในบริเวณเขตปลอดทหารชั่วคราวโดยทันที ดังที่ได้กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 62 ของคำสั่ง (สามารถดูภาพแผนที่ประกอบที่แนบมากับคำสั่งและแถลงการณ์ฉบับนี้) และห้ามมีกองกำลังทหารใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าว และไม่ให้มีปฏิบัติการทางทหารใดๆ ในบริเวณดังกล่าวด้วย

ศาลยังกล่าวว่า ด้วยมติ 15 ต่อ 1 ประเทศไทยไม่ควรขัดขวางทางเข้า-ออกเขาพระวิหาร หรือขัดขวางไม่ให้กัมพูชาขนส่งเสบียงอาหารให้บุคลากรทางด้านพลเรือน และศาลกล่าวว่ากัมพูชาและไทยควรจะดำรงรักษาความร่วมมือในอาเซียน โดยเฉพาะการอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์จากอาเซียนสามารถเข้าไปในบริเวณเขตปลอดทหารดังกล่าวได้ และให้ทั้งสองฝ่ายยุติการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้สถานการณ์และความขัดแย้งย่ำแย่ลง หรือทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นในการแก้ไข

สุดท้ายนี้ ศาลตัดสินด้วยมติ 15 ต่อ 1 ว่าแต่ล่ะฝ่ายควรรายงานผลปฏิบัติการตามมาตรการดังกล่าวต่อศาล และจนกว่าศาลจะสามารถพิจารณาคำร้องให้ตีความคำตัดสินเสร็จสิ้น ศาลจะถือว่าข้อปฏิบัติดังกล่าวจะยังคงผูกมัดตามคำสั่งของศาล

 

เงื่อนไขทางตุลาการและกฎหมายที่จำเป็นในการกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว

 ศาลสรุปว่า (ย่อหน้าที่ 19 ถึง 32 ของคำสั่ง) ว่าข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความหมายของคำตัดสินปี 2505 ดังนั้น ศาลจึงสามารถรับคำร้องขอให้ตีความของกัมพูชาได้ ตามมาตรา 60 ของบทบัญญัติ และยังประกาศด้วยว่าศาลไม่สามารถดำเนินตามคำร้องขอของประเทศไทยให้ยกเลิกคำร้องดังกล่าว และเสริมด้วยว่ามีมูลเพียงพอให้ศาลกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ตามที่ร้องขอโดยกัมพูชา หากว่ามีเงื่อนไขที่จำเป็นเพียงพอ หลังจากนั้น ศาลได้พิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวทีละข้อ (ย่อหน้าที่ 35 ถึง 56) และสรุปว่าเงื่อนไขดังกล่าวมูลเหมาะสม อย่างแรก ศาลพิจารณาว่าสิทธิที่กัมพูชาได้อ้าง ตามคำตัดสินปี 2505 ตามคำตีความนั้นสามารถเป็นไปได้ อย่างที่สอง ศาลจึงพิจารณาว่ามาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่กัมพูชาเรียกร้องให้พิทักษ์สิทธิ ตามการตีความและความเกี่ยวข้องตามสิทธิที่อ้างและมาตรการที่ร้องขอจึงได้กำหนดขึ้น อย่างที่สาม ศาลพิจารณาว่า มีความเสี่ยงที่เป็นจริงและอันตรายในการเกิดความเสียหายอันแก้ไขไม่ได้ ต่อสิทธิที่อ้างโดยกัมพูชา ก่อนที่ศาลจะตัดสินครั้งสุดท้าย จึงมีความจำเป็นที่เร่งด่วน

สุดท้ายนี้ ศาลย้ำว่าคำสั่งที่กำหนดให้มีการมาตรการชั่วคราว มีภาระผูกพันและเป็นพันธะทางกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองประเทศจักต้องปฏิบัติตาม ศาลยังมีบันทึกด้วยว่า การตัดสินใจในกระบวนการดังกล่าว ต่อคำร้องขอให้มีมาตรการคุ้มครอง มิได้เกี่ยวข้องและมีนัยยะใดๆ ต่อสิ่งที่ศาลจักต้องตัดสินเกี่ยวกับคำร้องขอให้มีการตีความ (คำตัดสินของศาลโลกปี 2505 – ผู้แปล)


เขตปลอดทหาร: พื้นที่ล้อมกรอบด้วยเส้นสีส้ม เป็นเขตปลอดทหารในบริเวณพื้นที่
พิพาทไทย-กัมพูชา ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

Voice TV ย้อนคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ.2505

Posted by KwamRak on 18.2011 [ TV ] - Newsปัญหาความขัดแย้งเรื่องปราสาทพระวิหารเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2501 เนื่องจากไทยและกัมพูชาถือแผนที่คนละฉบับ ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2505 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา หลังจากนั้นกรณีปราสาทพระวิหารและพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตร.กม. ก็ถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

คำตัดสินศาลโลก..สันติภาพไทย-เขมร

Posted by KwamRak on 18.2011 [ TV ] - News

[Listen]Seeds of Democracy ประจำวันที่ 1-07-54

Posted by KwamRak on 01.2011 [ Listen ]

หากต้องการดาวโหลดเก็บไว้กดที่นี่ Download

[TV]22-05-54:ครบรอบ 3เดือน อ.สุรชัยถูกจองจำ

Posted by KwamRak on 22.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที

เทปเวทีเล็กครบรอบ 3เดือน อ.สุรชัยอธิการบดีสนามหลวงถูกจองจำ

หน้าเรือนจำกลางพิเศษ กทม.
ดำเนินงานโดย
neo2475
ถ่ายทอดโดย
บังสุกุล ไทยว้อย

1.เต้ มดแดง,ป้าแดง รามอินทรา(40:36)
Download: ภาพ : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
Download: เสียง : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
2.เก๋ กลุ่มแดงก้าวหน้า,อ้น ชัยนารินทร์(43:38)
Download: ภาพ : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
Download: เสียง : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
3.นที สรวารี,อาจารย์หวาน(33:45)
Download: ภาพ : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
Download: เสียง : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
4. พลท เฉลิมแสน(29:40)
Download: ภาพ : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
Download: เสียง : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
5.อุ๋ย ไทเดลไฟ(54:38)
Download: ภาพ : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
Download: เสียง : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
6.ฟุ้ง เรดนนท์,น้องตั้ง gear of red(43:38)
Download: ภาพ : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
Download: เสียง : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
7.โฟนอิน จักรภพ เพ็ญแข(15:53)
Download: ภาพ : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here
Download: เสียง : ดาวโหลดไฟล์กดที่นี่ Click here

 

[Listen]20-05-2011:Seeds of Democracy

Posted by KwamRak on 20.2011 [ Listen ]

หากต้องการดาวโหลดเก็บไว้กดที่นี่ Download

[TV]No112-บทกวี-รวบรวมมาจากหลายเวที

Posted by KwamRak on 20.2011 [ TV ] - ติดขอบเวที