พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าแต่งตั้ง พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นองคมนตรี

Posted by KwamRak on 19.2011 News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าแต่งตั้ง พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2551 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554 เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

ประวัติย่อ พล.อ.ชลิต พุกผาสุก

พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2491 เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 13 จากนั้นรับราชการในกองทัพอากาศมาโดยตลอด มีผลงานเด่นคือ เป็นหัวหน้าชุดภารกิจรับคนไทยและชาวต่างประเทศกลับจากกัมพูชา ในเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยปี 2540 ภายหลังได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

ชลิต พุกผาสุข

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข

ในเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 พล.อ.อ. ชลิต เป็นรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 2 ในฐานะเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และภายหลังเหตุการณ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ และเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (กดส.)

ในปี พ.ศ. 2550 เมื่อ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้เกษียณอายุราชการไป พล.อ.อ.ชลิต จึงรับตำแหน่งเป็นรักษาการประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสืบต่อ

อ่านประวัติเพิ่มเติมของ พล.อ.อ.ชลิต จากศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย