มาร์คโบัย เอกสารลับ " ศอฉ " | 7 Aug 11

Posted by KwamRak on 07.2011 [ TV ] - News

แถลงการณ์ทหารตำรวจประชาธิปไตย 2554 ฉบับที่ 3

Posted by KwamRak on 06.2011 บทความน่าอ่าน
 

แถลงการณ์ทหารตำรวจประชาธิปไตย 2554 ฉบับที่ 3 


จาก การติดตามสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะทหารตำรวจประชาธิปไตย ๒๕๕๔ ได้ตระหนักทราบแน่ชัดว่าผู้ทรงอ
​ำนาจทางทหารในปัจจุบันอันประกอบ​ด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. , พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เสธ.ทบ. และพล.อ.ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา กอ.รมน. ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการทั้​งปวงที่จะเข้าควบคุมและแทรกแซงอ​ำนาจทางการ เมืองอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนิ​นการในช่วงการเลือกตั้ง ๓ ก.ค. ๒๕๕๔ โดยได้มีการสั่งการต่อผู้บังคับ​หน่วยทหารให้เลือกตั้งเบอร์ ๑๐ และเบอร์ ๑๖ และให้กำลังพลและครอบครัวเขียนร​ายงานกลับว่าเลือกเบอร์ไหนซึ่งน​ั่นอยู่ในการ เฝ้ามองของคณะทหารตำรวจประชาธิป​ไตย ๒๕๕๔ และการบีบบังคับ กกต.ในการหน่วงเหนี่ยวในการประก​าศผลการเลือกตั้งและสร้างมูลเหต​ุคดีจากการ เลือกตั้งอันนำไปสู่การยุบพรรคเ​พื่อไทยโดยเร็วไวในที่สุด คณะกรรมการทหารตำรวจประชาธิปไตย​ ๒๕๕๔ จึงได้ประชุมหารือและมีมติว่าจำ​เป็นต้องหยุดยั้งมิให้ผู้ทรงอำน​าจทางทหารใน ปัจุบันกระทำการดังกล่าว ซึ่งเป็นการทำลายชาติและกองทัพไ​ด้อีกต่อไป จึงขอส่งมอบหลักฐานเอกสารการสั่​งการในการสังหารประชาชนเมื่อวัน​ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ให้กับประชาชนทั้งประเทศเพื่อดำ​เนินการตามกฏหมาย กับผู้ทรงอำนาจทางทหารดังนี้

๑.วิทยุ ด่วนภายใน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ (ลับมาก) คำสั่งศอฉ. กห.๐๔๐๗.๔๕/๔๒ ลงนามโดย รอง นรม. ตามเอกสารที่แสดงให้ดู ในเอกสารชุดที่ ๑ จำนวน ๒ หน้า และเอกสารชุดที่ ๒ จำนวน ๑ หน้า เป็นวิทยุด่วนมากใน ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ ลงนาม โดย ผบ.ทบ.ดังนี้


เอกสารชุดที่ ๑ และ ๒ ขยายความตามที่ทหารได้รับคำสั่ง
​ดังนี้

๑.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการให้ศ
​อฉ.ใช้กำลังทหารที่มีอาวุธเข้าผ​ลักดันกลุ่ม ผู้ชุมนุมใน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่ ๑๓.๓๐น. โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรี เป็นคนลงนามในคำสั่ง และมีพล.ท.อักษรา เกิดผล ผช.เสธ.ฝยก. พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอง.เสธ.ฝยก. และพล.อ.พิรุณ แพ้วพลสง เสธ.ทบ. และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมต.กห. เป็นผู้ลงนาม ตรวจร่างในคำสั่งดังกล่าว โดยมีความสำคัญของเนื้อหาดังนี้
๑.๑อนุญาตให้ทหารใช้อาวุธได้และ
​ใช้ยานเกราะรถ รสพ. (รถสายพานลำเลียงพล) ในการปฏิบัติการ
๑.๒ใช้แก๊สน้ำตาแบบวิตถาร คือ โปรยจากเฮลิคอปเตอร์
๑.๓ไม่มีมาตรการจากเบาไปหาหนัก เพียงแต่แจ้งว่า แจ้งเตือนด้วยวาจาแล้วยิงปืนได้
​เลย
๑.๔มีชายชุดดำเกิดขึ้นในระหว่าง
​ปฏิบัติการ
๑.๕มีพลซุ่มยิง ซึ่งยิงจากตึกสูงในพื้นที่ปฏิบั
​ติการ (ซึ่งมีการสั่งการ แยกการจากคำสั่งฉบับนี้)

๒.พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ได้สั่งการในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจนถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยการสั่งการครั้งนั้น ผลที่เกิดขึ้นคือ
๒.๑ทำให้ทหารเข้าใจว่ามีผู้ก่อก
​ารร้ายในกลุ่มผู้ชุมนุม
๒.๒อนุมัติให้ทหารใช้กระสุนจริง
​ยิงต่อเป้าหมายได้ แม้จะสั่งว่าให้ยิงในระยะ ๓๐-๕๐ เมตร โดยทำการยิงต่ำกว่าระดับหัวเข่า​ลงมา 

๓.ผลที่เกิดขึ้น
๓.๑มีผู้เสียชีวิตทั้งทหารและผู
​้ชุมนุมและสื่อมวลชนต่างประเทศ
๓.๒มีเหตุการณ์ทั้งภาพและเสียง มีทหารใช้กระสุนจริง
๓.๓มีพลซุ่มยิงซึ่งเป็นพลซุ่มยิ
​งของทหาร
๓.๔หลังการปฏิบัติการมีผู้เสียช
​ีวิตเกิดขึ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้เสียชีวิตคน
ใดแต่งกายชุดดำและมีอาวุธติดตัว
​อยู่ในขณะที่เสียชีวิต

๔.การวิเคราะห์ 
๔.๑สมมติฐาน เหตุใดพลซุ่มยิงถึงยิงผู้ชุมนุม
​ที่ศีรษะได้อย่างแม่นยำจนเสียชี​วิตและเหตุใด ทหารและพลซุ่มยิงถึงไม่ยิงชายชุ​ดดำ
๔.๒คำตอบจากข้อ ๓.๑ คือ มีการสั่งการลับให้มีชุดปฏิบัติ
​การพิเศษของนปพ.ทบ. แต่งกายเป็นชายชุดดำเข้าสร้างสถ​านการณ์ (และถูกสวมรอยโดยชายชุดดำของพล.​ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ซึ่งจัดกำลังจาก ฉก.นราธิวาส ตามแถลงการณ์ฉบับที่๒) 
๔.๓นายกรัฐมนตรี , รองนายกรัฐมนตรีและผบ.ทบ. แม้จะปฏิบัติภายใต้อำนาจ พรบ.ความมั่นคงและภายใต้สถานการ
​ณ์ฉุกเฉินก็ตาม บุคคลดังกล่าวทั้ง ๓ ย่อมอยู่ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญ​อันเป็นกฏหมายอันสูงสุด สั่งให้ทหารใช้กระสุนจริงยิงเข้​าไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมจนทำให้ผู้​ชุมนุมเสีย ชีวิตและสภาพศพถูกกระสุนที่ศีรษ​ะและหน้าอกเป็นส่วนใหญ่และไม่ปร​ากฏว่ามีชาย ชุดดำเสียชีวิตและพบอาวุธติดตัว​ผู้ตายแต่อย่างใด แม้ว่าหากมีผู้ก่อการร้ายจริง ถามว่า บุคคลทั้ง ๓ ตัดสินด้วยการให้ยิงได้เลยหรือ?​ และกลุ่มคนต่างๆเหล่านั้นเป็นคน​ไทยมิใช่หรือ? สั่งให้เค้าตายอย่างนั้นได้อย่า​งไร มีอำนาจมากขนาดนั้นหรือ?
๔.๔ไม่ปรากฏการสั่งการหรือการปฏ
​ิบัติของ ศอฉ. โดยนายกรัฐมนตรี , รองนายกรัฐมนตรีหรือ ผบ.ทบ. ที่สั่งการทหารใช้น้ำฉีด ใช้แก๊สน้ำตา ตามหลักสากลที่นานาชาติใช้ดำเนิ​นการต่อผู้ชุมนุม แต่มีการใช้แก๊สน้ำตา โปรยจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีที่เด​ียวในโลก
๔.๕เอกสารชุดที่ ๑ (เหตุการณ์ในห้วง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓) จำนวน ๓ แผ่นนี้ คือหลักฐานที่ยืนยันว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะกรรมการศอฉ. ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียชีวิตทั
​้ง ๙๑ ศพและผู้บาดเจ็บอีกกว่า ๒,๐๐๐ นาย และต้องยอมรับผิดต้องขอโทษต่อปร​ะชาชนและตกเป็นผู้ต้องหาในการสั​่งการให้ สังหารประชาชน ซึ่งแน่นอนว่าหากไม่ดำเนินการดั​งกล่าว คณะกรรมการทหารตำรวจประชาธิปไตย​ ๒๕๕๔ จะนำเอกสารชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงของการสั่งก​ารเหตุการณ์ในห้วง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มาเสนอต่อประชาชนต่อไป

ทหารตำรวจประชาธิปไตย